جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۵ام مرداد ۱۳۹۷


شهامت و شجاعت، به کار بستن عقل سلیم و تجارب به دست آمده در انجام امور، علاقه شدید همسنگران و همرزمانش به ایشان و برخورد خوب و مردمداری او باعث شده بود مردم منطقه نیز شیفته و شیدای شهید طباطبایی‌نژاد شوند