جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۲۰ام مهر ۱۳۹۷


رسم بود بچه‌های جدیدی که به اردوگاه وارد می‌شدند ۱۰ روز اول حسابی کتک می‌خوردند. ما باید از ستون سرباز‌های عراقی رد می‌شدیم و کابل می‌خوردیم، ولی اعتقاد و باور بچه‌ها باعث می‌شد به سختی‌ها غلبه کنیم و روحیه خودمان را حفظ کنیم. در آن شرایط اصلاً باورم نمی‌شد که روزی آزاد شوم