جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۲۱ام تیر ۱۳۹۷


شاید کمتر حرکت فرقه‌ای را بتوان ظرف چندین سده گذشته سراغ داشت که به اندازه شیخیه و بابیه، ازلیه و بهائیه مورد بحث و تحقیق شناسایی و رد قرار گرفته باشد.