جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۱۶ام آبان ۱۳۹۷


چابهار در اسـتان سیســتان‌و بلوچستان تنها بندر اقیانوسی کشور است که در کرانه دریای عمان و اقیانوس هند قرار دارد که لنگرگاه آن قابلیت پهلوگیری کشتی‌های اقیانوس پیما را دارد، لذا این موضوع از لحاظ تجاری از اهمیت زیادی برخوردار است.